top of page

​TEAM MEBER
​总部成员

公共
媒体部

成员介绍页面_画板 1.png
Screen Shot 2022-05-05 at 12.11.04.png

品嫣

华东师范大学

​汉语国际教育专业

Screen Shot 2022-06-05 at 09.56.51.png

​倪倪

毕业于加州大学圣地亚哥分校

现就读于哥伦比亚大学社会工作学院

Screen Shot 2022-06-05 at 09.57.13.png

​含含

上海纽约大学

Screen Shot 2022-06-05 at 09.57.06.png

JJJ

加州大学圣克鲁兹分校

经商管理

Screen Shot 2022-06-05 at 09.57.24.png

​木子

中央民族大学

Screen Shot 2022-05-05 at 11.45.24.png

雨辰

Johns Hopkins University

Screen Shot 2022-05-05 at 11.52.00.png

陈诗蕊 

哥伦比亚大学教育学院心理咨询研究生项目

咨询
​链接部

心理
​研究部

Screen Shot 2022-05-05 at 12.19.11.png

清依

哥伦比亚大学

Screen Shot 2022-05-05 at 12.23.03.png

​Lily

圣路易斯大学

Screen Shot 2022-06-05 at 09.57.35.png

小宅

UCSD 

​商业心理

Screen Shot 2022-06-05 at 09.57.30.png

TriTri

毕业于UCSC心理学

即将就读华盛顿大学公共管理

人力
​资源部

活动
策划部

Screen Shot 2022-06-05 at 09.58.55.png

沈欣和

华盛顿圣路易斯大学

生化+心理专业

bottom of page